Podstawowe informacje

1 Tytuły

Do podstawowych informacji należą tytuły. Możemy wyróżnić trzy rodzaje:

 • tytuł oryginalny,
 • tytuł polski,
 • tytuł inny.

1.1 Tytuł oryginalny

Tytuł oryginalny jest tytułem oficjalnym danego filmu, zazwyczaj w języku producenta, który miał największy wkład przy produkcji filmu.

W przypadku tytułów pisanych cyrylicą, arabskim, japońskim i chińskim jako tytuł oryginalny podajemy jego wersję łacińską, a zapis oryginalny jako tytuł inny z atrybutem pisowni alternatywnej.

1.2 Tytuł polski

Tytuł polski to tytuł, pod jakim film/serial został (lub zostanie) oficjalnie wyświetlony na terenie Polski dla szerszego grona niż dla osób zaangażowanych w produkcję. Może być to tytuł festiwalowy, na inauguracji, ceremonii, w TV itd. lub tytuł nadany przez dystrybutora kinowego/DVD/VHS.

W momencie gdy występuje więcej tytułów polskich niż jeden, tytuł kinowy dodajemy jako „tytuł polski”, a pozostałe jako tytuły alternatywne z odpowiednimi atrybutami/atrybutem.

Jeżeli tytuł polski jest taki sam jak tytuł oryginalny, wówczas pole przeznaczone dla tytułu polskiego pozostawiamy puste.

1.3 Tytuł inny

Do tytułów innych należą:

 • tytuł anglojęzyczny inny niż tytuł oryginalny (niezależnie czy kraj, z którego wywodzi się dany tytuł brał udział w produkcji),
 • tytuł anglojęzyczny dla filmu polskiego,
 • tytuł polski, który różni się od tytułu polskiego/oryginalnego,
 • tytuły obcojęzyczne, w językach państw, które brały udział w produkcji filmu np. dla tytułu Il buono, il brutto, il cattivo tytułami innymi będą:
  The Good, the Bad and the Ugly
  El bueno, el feo y el malo; ponieważ w produkcji filmu brały udział Włochy i Hiszpania,
 • tytuł oryginalny pisany cyrylicą, arabskim, japońskim i chińskim, np.
  А бяхме круши

Każdy tytuł inny piszemy zgodnie z regułami pisowni języka, w którym jest napisany, np.:

 • La cité des enfants perdus
 • Die Stadt der verlorenen Kinder
 • El espinazo del diablo

2 Rok produkcji

Za rok produkcji uważamy rok, w którym została ukończona produkcja filmu/serialu.

Rok zapisujemy w formacie:

 • RRRR
 • RRRR/x, gdzie x jest liczbą rzymską.

Jeżeli w danym roku jest więcej niż jeden tytuł o takim samym brzmieniu i tego samego typu, wówczas do roku należy dopisać cyfrę rzymską. Cyfrę tę piszemy po ostatniej cyfrze arabskiej i poprzedzamy ja znakiem slasha (/) , np. dla filmu Cargo będziemy mieli:

 • 2006/I
 • 2006/II

W przypadku kiedy rok produkcji nie jest określony, możliwe jest wpisanie w to pole "????".

Rok zakończenia podajemy w przypadku wybrania serialu jako typ filmu. Rok zakończenia jest rokiem, w którym został wyprodukowany ostatni odcinek serialu.

Opcję Nadal trwa zaznaczamy, gdy:

 • serial się zakończył, lecz nieznany jest rok zakończenia,
 • serial jeszcze się nie zakończył.

3 Typ filmu

Na podstawie typu filmu określamy, czy film jest:

 • Kinowy
 • Telewizyjny (TV)
 • Serialem telewizyjnym
 • Mini serialem

Z listy należy wybrać odpowiedni typ zgłaszanego filmu.

Dodawane filmy, seriale telewizyjne nie mogą być:

 • Koncertem muzycznym
 • Talk-show
 • Grą
 • Filmem pornograficznym
 • Filmem z ceremonii bądź innej imprezy kulturalnej
 • Przemówieniem
 • Meczem
 • Reality-TV
 • TV-show
 • Teledyskiem
 • Programem informacyjnym

4 Premiera

Istnieją trzy rodzaje premier:

 • Premiera światowa
 • Premiera polska
 • Premiera DVD

4.1 Premiera światowa

Za datę premiery światowej uważamy datę, kiedy pierwszy raz film został (lub zostanie) oficjalnie zaprezentowany światu dla szerszego grona niż dla osób zaangażowanych w produkcję.

Może być to data festiwalu, inauguracji, ceremonii itd. lub premiera kinowa/telewizyjna.

W przypadku filmu polskiego za datę premiery światowej przyjmujemy datę polskiej premiery w kinach, której nie dublujemy w premierze światowej. Daty wcześniejsze od polskiej premiery kinowej traktujemy jako premierę światową (np. festiwalowe itp.). Data premiery światowej nie może być późniejsza od premiery w Polsce.

Ponieważ polska premiera może być tylko premierą kinową, w przypadku polskiego serialu, filmu telewizyjnego lub spektaklu Teatru Telewizji premierę również wpisujemy jako światową.

4.2 Premiera polska

Za datę premiery polskiej uważamy datę pojawienia się filmu w polskich kinach.

Jako premierę polską nie można wpisać premiery na festiwalu lub w telewizji.

4.3 Premiera na DVD

Data premiery na DVD określa datę ukazania się filmu na DVD w sprzedaży na terenie Polski.

5 Seanse telewizyjne

Do filmu i odcinka serialu można dodawać daty emisji produkcji w telewizji. W przypadku zagranicznych stacji telewizyjnych można dodać tylko jedną datę, która jest jednocześnie premierą filmu/odcinka serialu. Przy polskich stacjach można dodawać nieskończenie wiele seansów telewizyjnych.

Aby prawidłowo dodać tę treść, należy najpierw wybrać z listy kraj, w którym dana telewizja nadaje. Po dokonaniu wyboru, kliknij przycisk „Przejdź do kolejnego kroku”. Po przeładowaniu strony pojawia się lista stacji telewizyjnych z kraju, który wcześniej wybrałeś. Zaznacz stację, która wyemituje dany film/odcinek serialu, i następnie podaj datę wraz z godziną premiery czasu miejscowego. Godzinę podajemy tylko dla seansów, które dopiero się odbędą. Dla premier już wyemitowanych podajemy samą datę bez godziny.

Datę z godziną zapisujemy w następującym formacie:

RRRR-MM-DD gg:mm
gdzie
RRRR – rok
MM – miesiąc
DD – dzień
gg – godzina
mm – minuta

Dla USA podajemy czas w Eastern Time (US & Canada) EST, gdyż jest to strefa czasowa stolicy Stanów Zjednoczonych i najczęściej dla tej strefy amerykańskie stacje podają godziny emisji.

Jeśli dodawana data seansu telewizyjnego jest równocześnie premierą tego filmu/odcinka serialu w wybranym kraju, należy na końcu formularza zaznaczyć, że jest to premiera.

6 Kraj

Z listy krajów wybieramy kraje, który brały udział w produkcji danego filmu.

W zależności od posiadanych informacji można podać kraje alfabetycznie bądź wg wkładu w film – malejąco od największego wkładu.

7 Czas trwania

Czas trwania jest długością danego filmu określoną w minutach.

Jako czas trwania podajemy liczbę całkowitą, np. 86.

Szczególne przypadki podawania czasu:

 • jeżeli któreś z państw biorących udział w produkcji wprowadziło dość istotne zmiany w długości filmu, wówczas czas trwania podajemy np.
  86 min/ USA: 95
 • jeżeli dany film posiada wersję reżyserską bądź specjalną, wówczas czas trwania podajemy np.
  86 min/ wer. reż.: 100 min/ wer. spec.: 115
 • w przypadku miniseriali podajemy łączny czas trwania i ewentualnie po slashu czas trwania odcinka (bez reklam), np.
  180 min/ odc.: 60
 • w przypadku seriali podajemy czas trwania odcinka, dodając informację, że tyczy się on odcinka np.
  odc.: 45
 • w przypadku filmów krótkometrażowych czas trwania to max. 45 min.

Nie dodajemy "min" po ostatniej liczbie!

8 Od lat

W przypadku niektórych filmów można spotkać się z narzuceniem minimalnego wieku, jaki powinien mieć widz.

Może być to 7, 12, 14, 15, 16, 17 (czy inne) lat.

„Od lat” jest ustalane przez dystrybutora filmu. Na stronie fdb.pl od lat tyczy się ograniczenia narzuconego przez dystrybutora/producenta na terenie Polski.

W polu od lat podajemy wyłącznie liczbę całkowitą.

9 Dystrybutor

Za dystrybutora kinowego uznajemy firmę, która jest odpowiedzialna za dystrybucją danego filmu na terenie Polski.

Dystrybutora wybieramy z listy. Jeżeli nie ma na liście firmy zajmującej się dystrybucją kinową w Polsce, a chcesz ją dodać, możesz to zgłosić na adres mailowy anita.nowakowska@fdb.pl

Prosimy o niemylenie dystrybutora kinowego z dystrybutorem DVD.

10 Wytwórnia

Wytwórnia filmowa – organizacja zajmująca się produkcją filmów.

 • nie dodajemy dystrybutorów do wytwórni;
 • do wytwórni zalicza się każdą firmę, która ma wkład finansowy w produkcję filmu, klasyfikując je za pomocą atrybutów.

10.1 Nazwa

Oficjalna nazwa wytwórni.

Przy dodawaniu wytwórni zaleca się korzystanie z sugestii, aby nie dublować wytwórni, podając inną jej nazwę.

10.2 Atrybut

Można dodawać następujące atrybuty, które są informacją o wytwórni:

 • (producent) – (producer)
 • (koprodukcja) – (co-production) (associate producer)
 • (współudział) – (in collaboration with) (participation)
 • (postprodukcja) – (post-production)
 • (produkcja wykonawcza) – (executive production)
 • (sponsoring) – (sponsor) (funding) (financier) (financing)
 • (współfinansowanie) – (support) (financial support)
 • (współpraca produkcyjna) – (in association with)
 • (niewymieniony w czołówce) – (uncredited)
 • (również) – w przypadku jeśli do wytwórni dołączony jest również którykolwiek z powyższych atrybutów.

Wytwórnie z atrybutem (presents) dodajemy na fdb bez żadnych atrybutów.

11 Budżet

Budżet to ilość pieniędzy przeznaczona na produkcję filmu.

Możliwe jest dodanie tylko jednej tego rodzaju treści.

11.1 Waluta

Odpowiednią walutę wybieramy z listy wyboru.

W razie braku jakiejkolwiek, proszę zgłaszać to na adres faq@fdb.pl, w tytule wpisując „Uzupełnienie listy walut”.

11.2 Kwota budżetu

Wysokość budżetu zapisujemy w postaci samych liczb rozdzielonych spacją, np.:

 • 20 000 000 (zamiast 20 milionów)
 • 2 000 000 (zamiast 2 miliony)

Zabronione jest dodawanie przypisów, takich jak: milionów, tysięcy. To samo dotyczy skrótów podanych wyrazów.