Regulamin serwisu fdb.pl

Serwis fdb jest serwisem poświęconym tematyce filmowej. Tworzony jest on przez społeczność internetową, która w obrębie serwisu jest zhierarchizowana.

I. Definicja pojęć występujących w regulaminie.

 1. ADMINISTRATOR i USŁUGODAWCA — Grzegorz Derebecki XAN, ul. Śledziejowice 614, 32-020 Wieliczka, NIP: PL6482707645. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w tym w szczególności usługę udostępnienia zasobów i funkcjonalności Serwisu.
 2. Serwis fdb.pl zwany także SERWISEM rozumiemy jako zbiór stron internetowych występujących pod wspólnym adresem domenowym fdb.pl W zależności od kontekstu, pod pojęciem SERWIS należy rozumieć zarówno archiwum jak i jego administrację czyli zbiór osób, które czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem serwisu.
 3. UŻYTKOWNIKIEM nazywamy osobę, która odwiedza i korzysta z Serwisu.
 4. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY, to Użytkownik, który dzięki kontu zarejestrowanemu w Serwisie posiada większe uprawnienia.
 5. DODAJĄCYM jest osoba, która umieściła w Serwisie informację dotyczącą filmu bądź ludzi go tworzących.
 6. REDAKTOREM jest osoba, która pisze wiadomości, artykuły lub wywiady na stronie głównej Serwisu.
 7. WERYFIKATOREM jest osoba, która sprawdza poprawność dodanych do Serwisu treści.
 8. MODERATOREM jest osoba, która czuwa nad porządkiem odpowiednio na forum, w komentarzach lub blogach.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Serwis ma charakter informacyjny.
 2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 3. Wszystkie materiały i informacje zawarte w Serwisie są dodane samodzielnie przez Dodających.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane do Serwisu.
 5. Zabronione jest czerpanie jakichkolwiek korzyści materialnych z materiałów zaprezentowanych w Serwisie.
 6. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z materiałów informacyjnych Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 7. Dodający wyraża zgodę na wykorzystywanie dodanych przez niego treści przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Wydawca portalu fdb.pl gwarantuje sobie jednocześnie prawo do wykorzystania tych treści w celach promocyjnych serwisu, jak i odmowy ich usunięcia, jeśli naraża to na straty wydawcę.
 8. W konkursach organizowanych przez Serwis mogą brać udział tylko i wyłącznie Użytkownicy Zarejestrowani.
 9. O warunkach konkursu mówi regulamin konkursu podany przy konkursie. Wyjątek stanowią comiesięczne konkursy dla Weryfikatorów i Dodających.
 10. Wyniki konkursu dla Weryfikatorów i Dodających znajdują się w Reputacji i są to kolejno Użytkownicy, którzy otrzymali największą liczbę punktów, aż do wyczerpania nagród przydzielonych w danym miesiącu.
 11. Zwycięzca konkursu dla Weryfikatorów i Dodających sam wybiera sobie nagrodę spośród zaproponowanych (tworzy listę nagród), przy czym pierwszeństwo wyboru mają Użytkownicy z największą ilością punktów.
 12. Zwycięzca konkursu dla Weryfikatorów i Dodających ma 5 dni na przesłanie swojej listy nagród na adres info@fdb.pl. W przypadku nie dotrzymania tego terminu Zwycięzca może w ciągu 2 miesięcy zgłosić się po nagrodę, lecz wówczas utraci prawo wyboru nagrody.
 13. Nagrody we wszystkich konkursach wysyłane są pocztą (Poczta Polska / InPost).
 14. Nagrody w postaci biletów lub zaproszeń do kina nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży.
 15. Serwis nie wykorzystuje poczty elektronicznej do wysyłania ofert reklamowych firm trzecich.
 16. Serwis nie przekazuje osobom trzecim adresu e-mail oraz innych danych otrzymanych od Użytkownika.
 17. Serwis kontaktuje się z Użytkownikami zarejestrowanymi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każdą wysłaną wiadomość uznaje się za dostarczoną.
 18. Serwis ma prawo skasować tzw. martwe konto czyli takie, na które osoba upoważniona nie zalogowała się w ciągu 6 miesięcy.
 19. Serwis ma prawo usunięcia konta bądź jego zablokowania w przypadku, gdy jego właściciel zachował się nagannie i nieetycznie.
 20. Serwis ma prawo zdyskwalifikować Dodającego z konkursów, zdegradować do szczebla Użytkownika, zablokować dostęp z jego numeru IP gdy istnieje podejrzenie, że Dodający zgłoszonych treści nie wprowadzał samodzielnie (własnoręcznie).
 21. W przypadku zaobserwowania nagminnego łamania regulaminu przez Użytkownika serwis ma prawo zablokować dostęp do serwisu jego numerowi IP.
 22. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 23. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w momencie publikacji. O zmianach w Regulaminie Serwis zobowiązuje się informować na forum w dziale fdb.pl.

III. Zakazane treści i działania

 1. Zabrania się dodawania tekstów, które mogłyby naruszyć Prawa Autorskie osoby trzeciej.
 2. Zabrania się podawania informacji bądź materiałów pornograficznych.
 3. Zabrania się wypowiadania na stronie w sposób wulgarny, obraźliwy dla innych użytkowników, grup społecznych, narodowości czy religii.
 4. Zabrania się dodawania odnośników do stron trzecich, jeżeli nie są one związane z tematyką filmu, danej osoby bądź prowadzonej dyskusji.
 5. Zabrania się wykorzystywania swojej funkcji do osiągania korzyści materialnych, podniesienia punktacji bądź usunięcia wypowiedzi niewygodnych dla danego Użytkownika.
 6. Zabrania się tworzenia wielu kont.
 7. Zabrania się wypowiadania o innych portalach filmowych.
 8. Zabrania się umieszczania na forum i w komentarzach treści o charakterze pornograficznym, erotycznym bądź z podtekstem seksualnym.

IV. Uprawnienia Użytkownika

 1. UŻYTKOWNIK ma prawo w celach informacyjnych korzystać z materiałów publikowanych w SERWISIE.
 2. Użytkownik ma prawo założyć konto, które powiększy jego uprawnienia. Założenie konta jest darmowe. Do założenia konta wymagane jest podanie adresu aktywnego konta e-mail, co jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie e-mailingu od FDB.PL.

V. Obowiązki Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego

 1. Zakładając konto w serwisie ma obowiązek podania adresu własnego, poprawnego i aktywnego konta e-mail.
 2. Zakładając konto zobowiązuje się, do regularnego sprawdzania zawartości skrzynki pocztowej.
 3. Użytkownik ma obowiązek zachowywać się kulturalnie, nie przeklinać, nie ubliżać innym Użytkownikom bądź Serwisowi.

VI. Uprawnienia Użytkownika Zarejestrowanego i Dodającego

 1. Użytkownik zarejestrowany ma prawo dodać treści do serwisu, a tym samym stać się Dodającym
 2. Użytkownik zarejestrowany i Dodający ma prawo wystawiać komentarze, udzielać się na forum
 3. W obrębie „Moje FDB” może założyć własny blog, zarządzać nim oraz udzielać się w innych blogach.
 4. Każdy Dodający, który w danym miesiącu dodał choć jedną treść zatwierdzoną, bierze udział w comiesięcznym konkursie przeznaczonym dla Dodających.
 5. Każdy Dodający ma prawo zgłosić swoją kandydaturę na Weryfikatora, jeżeli spełnia ustalone i opisane w FAQ wymogi.
 6. Każdy Użytkownik Zarejestrowany ma prawo zgłosić swoją kandydaturę na Redaktora.

VII. Obowiązki Dodającego

 1. Dodający ma obowiązek dodawania treści wg zasad obowiązujących w Serwisie, które są opisane przy dodawaniu treści oraz w FAQ Serwisu.
 2. Dodający ma obowiązek podawania prawdziwych informacji dotyczących filmów oraz osób go tworzących.
 3. W przypadku zauważenia błędu, niezgodności z faktem rzeczywistym poinformować osoby odpowiedzialne za nadzór treści bądź w przypadku takiej możliwości, samemu poprawić błąd.
 4. Dodający ma obowiązek własnoręcznie, za pomocą formularzy umieszczonych w SERWISIE wprowadzać informacje, dane do zgłaszanych treści.

VIII. Uprawnienia Weryfikatora

 1. Weryfikator posiada uprawnienia Dodającego.
 2. Weryfikator posiada dostęp do wszystkich treści dotyczących filmu i ludzi go tworzących dodanych do Serwisu.
 3. Każdy Weryfikator przy zatwierdzeniu choć jednej treści w miesiącu bierze udział w comiesięcznym konkursie przeznaczonym dla Weryfikatorów.

IX. Obowiązki Weryfikatora

 1. Weryfikator ma obowiązek zatwierdzić poprawnie wprowadzone treści i prawdziwe informacje oraz odrzucić treści błędnie wprowadzone lub będące nieprawdziwymi.
 2. W przypadku zauważenia błędu, niezgodności informacji w Serwisie ma obowiązek poprawienia go (o ile to możliwe) i zgłoszenia błędu Administratorowi odpowiedzialnemu za weryfikację

X. Uprawnienia Redaktora

 1. Redaktor posiada uprawnienia Użytkownika Zarejestrowanego.
 2. Redaktor może pisać wiadomości, recenzje, artykuły lub wywiady umieszczone na stronie głównej Serwisu oraz w dziale Wiadomości.
 3. Każdy Redaktor, który w ciągu miesiąca napisze choć jeden tekst bierze udział w konkursie przeznaczonym dla Redaktorów, którego szczegóły znajdują się w profilu Wiadomości.

XI. Obowiązki Redaktora

 1. Redaktor ma obowiązek pisania samodzielnie publikowanego tekstu.
 2. Redaktor ma obowiązek przestrzegania zasad dodawania wiadomości zamieszczonych w profilu Wiadomości.

XII. Uprawnienia Moderatora.

 1. Moderator ma prawo edytować bądź usunąć: post, komentarz, wpis na blogu jeżeli jego zawartość jest obraźliwa, wulgarna lub z przejawami rasizmu oraz nazizmu, posiada odnośniki do innych stron www, reklamuje inny twór, zawiera treść pornograficzną.
 2. Moderator ma prawo usunąć komentarz jeżeli nie tyczy się on treści, do której został wystawiony bądź nic nie wnosi do dyskusji prowadzonej w komentarzach.

XIII. Obowiązki Moderatora

 1. Moderator ma obowiązek czuwania porządku na forum, w komentarzach, na blogach.
 2. W razie konieczności edytować bądź usunąć post, komentarz, wpis na blogu.
 3. W przypadku edycji wypowiedzi ma obowiązek dodać na końcu wypowiedzi notkę informującą o zmianach oraz powód wprowadzenia zmian.

XIV. Polityka prywatności – plików cookies

 1. Podczas korzystania z serwisu na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies – dane informatyczne z informacjami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania serwisu.
 2. Serwis wykorzystuje pliki cookies do: weryfikacji autoryzacji Użytkownika, zbierania statystyk odwiedzin oraz wyświetlenia reklam dostosowanych.
 3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 4. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia dla: Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome. W przypadku innych przeglądarek należy skorzystać z menu pomoc w celu ustalenia sposobu kontrolowania plików cookies.
 5. Więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest na stronie wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

XV. Polityka prywatności – ochrona danych osobowych, RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest portal FDB.PL – Grzegorz Derebecki XAN, ul. Śledziejowice 614, 32-020 Wieliczka, NIP: PL6482707645.
 2. W przypadku pytań związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt: rodo@fdb.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu jak najlepszego dopasowania portalu do potrzeb Użytkownika.
 5. Dane osobowe są niezbędne do świadczenia usługi konta na portalu FDB.PL – są one potrzebne do rejestracji w trakcie, której przetwarzane są dane takie, jak: adres mail oraz wybrany przez Ciebie identyfikator. Podstawą prawną jest zgoda użytkownika do przetwarzania wyżej wymienionych danych. (artykuł 6 – zgodność przetwarzania z prawem)
 6. Użytkownik ma prawo do:
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  - prawo do sprostowania swoich danych
  - przeniesienia swoich danych
  - dostępu do swoich danych
  - skierowania skargi do odpowiednich organów nadzorczych
  - żądania ich usunięcia
 7. Aby usunąć dane osobowe użytkownika należy wysłał zgłoszenie dotyczące usunięcia konta na wskazany adres: rodo@fdb.pl
 8. Dane osobowe są przetwarzane przez 60 dni od momentu usunięcia konta.
 9. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika zostały zawarte w Polityce Prywatności.
 10. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik nie będzie mógł korzystać z funkcji konta na portalu FDB.

Proszę czekać…